Άρδην, να αλλάξουμε ρότα· άρδην, να αποκαθηλώσουμε το διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα·

Τρίτη, 26 Ιουνίου 2018

Δεκατέσσερις θέσεις εργασίας στο δήμο Αχαρνών

Δημαρχείο Αχαρνών

Στην άμεση πρόσληψη 14 ατόμων ,  με σύμβαση εργασία ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, θα προβεί το επόμενο διάστημα ο δήμος Αχαρνών, με σκοπό την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών που αφορούν την πυρασφάλεια.
εργάτες πυρασφάλειας (πυροπροστασίας) Τρεις (3) μήνες έως Τέσσερις (4) μήνες 10
Οδηγοί Βαρέων Οχημάτων Τρεις (3) μήνες έως Τέσσερις (4) μήνες 3
Χειριστής Μηχανημάτων Έργου Τρεις (3) μήνες έως Τέσσερις (4) μήνες 1

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν ηλικία άνω των 18 έως 67 ετών και με την ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ τους να υποβάλλουν τα επιπλέον παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατ/σης ή πιστοποιητικό γέννησης για τους άγαμους.

3. Υπεύθυνη δήλωση (Συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση) στην οποία θα αναφέρεται ότι:
4. α) δεν έχετε καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
5. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1 του Ν.2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι.

6. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αχαρνών, Φιλαδελφείας 87 & Α. Μπόσδα, Αχαρνές ΤΚ 13673, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, υπόψη (τηλ. επικοινωνίας: 2132072313).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αχαρνών.


Η προκήρυξη εδώ

 http://doxthi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου